Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności rozpoczął przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia mogą złożyć osoby niepełnosprawne, które posiadają:

        • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - wydane przez zespół do spraw orzekania niepełnosprawności;
        • orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydane przez lekarzy orzekających w ZUS;
        • orzeczenie o inwalidztwie - wydane przed 1998 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Osoba niepełnosprawna, aby otrzymać decyzję ustalającą poziomu potrzeby wsparcia musi złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek i kwestionariusz można pobrać na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod linkiem https://www.gdansk.uw.gov.pl/6942-osoby-z-niepelnosprawnosciami-zmiana-przepisow-od-1-stycznia-2024-r

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć w postaci:

  •  elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ( portal empatia);
  •  w formie papierowej do wojewódzkiego zespołu ( osobiście w godzinach 8-15 ul. Smoluchowskiego 18 F, pocztą tradycyjną na adres Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku WZON ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) lub za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z art. 6b3 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776).

Dopiero po uzyskaniu decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.

Podstawa prawna:

  •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych           ( Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 ze zm.);
  •  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( Dz.U. z 2023r. poz. 1429);
  •  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia ( Dz.U. z 2023r. poz. 2581).