Jak co roku zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

 

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 lub wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią m. in. następujące warunki:

  1. Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w  wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Wniosek składa się raz w roku.

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.

Wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej:

https://www.pcprkartuzy.pl/do-pobrania

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia, które można składać pod adresem https://sow.pfron.org.pl/