Jak co roku zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięć w 2024 roku.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 lub wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.

Wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej:

https://www.pcprkartuzy.pl/do-pobrania

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia, które można składać pod adresem https://sow.pfron.org.pl/