UWAGA! 
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD WYDAWANIA
KART PARKINGOWYCH OD DNIA 29 września 2023 r.

W związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, z dniem 29 września 2023 r., wraca obowiązek osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością celem złożenia wniosku oraz podpisu w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, z wyjątkiem: 
 

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.


Ponadto z dniem 29 września br. przestaje również obowiązywać sposób doręczania dokumentu za pośrednictwem operatora pocztowego. Odbiór karty parkingowej możliwy będzie wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę, osoby określone w pkt 1-3, lub osobę upoważnioną we wniosku.