Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert Powiat Kartuski w dniu 29 grudnia 2022 r. zawarł umowę na 1/DMD/2022 o realizację zadania publicznego o nazwie „Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2023 roku” dla mieszkańców powiatu kartuskiego z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej prowadzącym Dom Samotnej Matki w Gdańsku-Matemblewie, przy ul. Matemblewskiej 67, 80-283 Gdańsk, z możliwością jej przedłużenia do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Na podstawie ww. umowy oraz na podstawie aneksu nr 1 z dnia 15 grudnia 2023 roku - na występujące potrzeby mieszkańców powiatu kartuskiego udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży w roku 2024 r. w ramach możliwości oraz wolnych miejsc.

Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kartuskiego zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Dokumentację kompletną określoną www. rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy.

Koszt pobytu jednej osoby w roku 2024 wynosi 70,00 zł za dobę pobytu. Dotyczy to zarówno osoby dorosłej jak i dziecka.


Umowa została przedłużona na okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..

 

Link do strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Dom Samotnej Matki w Matemblewie:

https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/?portfolioCats=113

 

Zarządzenie nr 640/2024 Starosty Kartuskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na rok 2024 (PDF-0,16MB)

Uchwała nr XLIX/444/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (PDF-0,2MB)