Procedura kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

 

Procedura kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej została ustalona na podstawie zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. u. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w szczególności art. 43 ustawy. Jednocześnie w Ustawie zawarte są warunki, które należy spełnić. Link do Ustawy tutaj.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej:

1. Złożenie pisemnego wniosku kandydatów wraz z niezbędnymi dokumentami. Spis dokumentów dostępny jest poniżej,

2. weryfikacja przedłożonych dokumentów,

3. wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów – po wcześniejszym umówieniu, wymagana obecność obojga małżonków, dzieci oraz innych domowników (jeśli zamieszkują wspólnie z kandydatami),

4. badanie psychologiczne w tut. Centrum,

5. wstępna kwalifikacja:

a) w przypadku pozytywnej wstępnej kwalifikacji, kandydaci otrzymują skierowanie na szkolenie,

b) w przypadku negatywnej wstępnej kwalifikacji, kandydaci otrzymają pisemna informację z uzasadnieniem oraz opisem obszarów wymagających naprawy. Od negatywnej wstępnej kwalifikacji przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego, na zasadach opisanych w odrębnych przepisach.

6. Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Szkolenie odbywa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, które jest organizatorem pieczy zastępczej, przy ul. Mściwoja II 20. Zazwyczaj w dni powszednie w godzinach 9.00 – 15.00, nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie częściej niż 2 razy w miesiącu. W szczególnych okolicznościach, ze względów organizacyjnych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tej reguły i przeprowadzenie szkolenia np. w trybie weekendowym.

Szkolenie obejmuje 60 godzin szkoleniowych, w tym 10 godzin w formie praktycznego zapoznania się z doświadczeniami rodzin, które sprawują pieczę zastępczą. Forma i opis praktyk dostępne są tutaj. Szkolenie prowadzone jest w grupie, przy aktywnym udziale wszystkich uczestników, w oparciu o autorski program pn. „Nasze Dzieci”, zaakceptowany decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  8 stycznia 2019 roku nr 2/2019/RZ. Wymagana obecność obojga małżonków (w przypadku małżeństw). Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.

7. Po zakończeniu szkolenia, kandydaci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Na ich wniosek organizator wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne, które uprawnia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zaświadczenie ważne jest 2 lata. Kandydaci zakwalifikowani, wpisani zostają do wykazu, o którym mowa w art. 38 d ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

8. Po zakwalifikowaniu, kandydaci oczekują na przyjęcie dziecka. Organizator pieczy zastępczej zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji o dziecku, mających znaczenie dla sprawowania nad nim opieki. Procedura przyjmowania dziecka omawiana jest szczegółowo na szkoleniu dla kandydatów.

 

Zawodowa rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka

Do realizowania wszelkich form pieczy zastępczej obowiązuje najpierw podstawowa procedura, tzn. procedura kwalifikacyjna do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Jeśli kandydaci są zainteresowani prowadzeniem zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, zobowiązani są spełnić dodatkowe warunki zawarte w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – tj. odbyć dodatkowe szkolenie, o którym mowa w art. 44 cytowanej Ustawy, posiadać co najmniej 3-letni staż jako niezawodowa rodzina zastępcza oraz pozytywna opinie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług wcześniej (art. 54 ust. 1 i 2 cyt. Ustawy). Umowy zawierane są w oparciu o limit zawarte w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej oraz realne potrzeby Powiatu w tym zakresie.

 

Praktyki w ramach szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Obowiązek odbycia praktyk w ramach szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej reguluje § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

 • Na praktyki kieruje organizator pieczy zastępczej, po wstępnej kwalifikacji kandydatów oraz zakwalifikowaniu ich do szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • Doboru miejsca odbywania praktyk dokonuje organizator pieczy zastępczej;
 • Kandydaci otrzymują dane kontaktowe do zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka od organizatora;
 • Kandydaci, przed złożeniem wniosku o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, mają obowiązek odbyć praktyki oraz przedłożyć stosowne zaświadczenie, wystawione przez zawodową rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, gdzie odbywali praktyki;
 • Wymiar praktyk wynosi 10 godzin i obejmuje zapoznanie się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą.

 

Spis dokumentów składanych z wnioskiem o przyjęcie do procedury kwalifikacyjnej do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

 1. Formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi (do pobrania tutaj);
 2. Klauzula informacyjna oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj);
 3. Zaświadczenie lekarskie - o stanie zdrowia ogólnego zawierające zapis brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Organizator pieczy zastępczej zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do wymagania dodatkowych zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem (w szczególności psychiatry, neurologa, kardiologa, ortopedy);
 4. Zaświadczenie o dochodach;                                                                              ;
 5. Akt małżeństwa (wyciąg aktualny), w przypadku małżonków;
 6. Potwierdzenie zameldowania,                                                                                     ;
 7. Oświadczenie o niekaralności (do pobrania tutaj);
 8. Referencje ze środowiska w przypadku, kiedy kandydaci posiadają własne dzieci w wieku 3 – 18 lat – opinia z przedszkola lub/i szkoły do których uczęszczają dzieci;
 9. Życiorysy indywidualne kandydatów (historie życia).