Załącznik
do Zarządzenia Nr 15/2024
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach z dnia 6 maja 2024 r.


REGULAMIN SPOTKAŃ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH Z DZIEĆMI, PRZEBYWAJĄCYMI W PIECZY ZASTĘPCZEJ, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SIEDZIBIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH
Spotkania rodziców biologicznych z dziećmi, przebywającymi w pieczy zastępczej, są prawem dziecka. Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Spotkania te służą realizacji potrzeb emocjonalnych dziecka oraz podtrzymywania więzi z rodziną pochodzenia. Tym samym, naczelną zasadą przyświecającą realizacji kontaktów jest tylko i wyłącznie dobro dziecka - zgodnie z preambułą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, jako organizator pieczy zastępczej, wykonując swoje ustawowe obowiązki, w tym realizację kontaktów małoletnich z rodzicami biologicznymi, stosuje Standardy Ochrony Małoletnich, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (dalej zwaną Ustawą o ochronie małoletnich) oraz inne przepisy prawa i ogólnie przyjęte akty prawne z zakresu pomocy dziecku i rodzinnie (między innymi Kodeks Praw Dziecka, Międzynarodowa Karta Praw Człowieka, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, dyrektywy unijne, itp.).
Podczas spotkań rodziców biologicznych z dziećmi, przebywającymi w pieczy zastępczej, obowiązują następujące zasady, do których przestrzegania zobowiązani są rodzice:


1) Spotkania odbywają się w pomieszczeniu świetlicowym Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w obecności pracownika Zespołu.


2) Terminy spotkań są wyznaczane z poszanowaniem dobra dziecka i jego planu dnia, z uwzględnieniem zajęć szkolnych, przedszkolnych, dostępności pomieszczeń do spotkania, dostępności pracowników Zespołu oraz możliwości rodzica.


3) Spotkania odbywają się wyłącznie w dniach i godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach (dalej zwane Centrum), tj. w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 7.30 do 16:00, a w piątki od 7.30 do 15:00, z tym że ostatnie spotkanie powinno zakończyć się nie później, niż 15 minut przed zamknięciem Centrum.


4)Terminy spotkań, ze względów organizacyjnych, ustalane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.


5) Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe i czasowe, każdorazowo planując termin spotkania, ustala się również ilość spotkań w danym tygodniu oraz czas trwania jednego spotkania. Spotkanie może trwać maksymalnie do 2 godzin i odbywać się nie częściej, niż 1 raz w tygodniu dla jednej rodziny.


6) W sytuacji niemożności przybycia na spotkanie z dzieckiem, rodzic zobowiązany jest poinformować pracowników Zespołu nie później, niż do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym planowane spotkanie.


7) Rodzice na zaplanowane spotkanie z dzieckiem, powinni stawić się w miejscu spotkania nie wcześniej, niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.


8) Rodzice i inne osoby mające uczestniczyć w spotkaniu, zobowiązani są przybyć na spotkanie w stanie umożliwiającym odbycie spotkania z dzieckiem. W szczególności zabrania się uczestniczenia w spotkaniu osobom po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.


9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do stanu psychofizycznego rodzica lub innej osoby, mającej uczestniczyć w spotkaniu, pracownik Zespołu odmawia takiej osobie udziału w spotkaniu. W przypadku kwestionowania decyzji pracownika przez osobę, której odmówiono udziału w spotkaniu, pracownik Zespołu zawiadamia jednostkę Policji.


10) Pracownicy Zespołu uczestniczący w spotkaniu, jak i inne upoważnione osoby, wykonujące w tym czasie czynności służbowe, umożliwiają odbycie spotkania rodziców biologicznych z dziećmi, jednakże nie pozostają do wyłącznej dyspozycji uczestników spotkania. W razie potrzeby mogą sporządzać notatki i inne dokumenty, mogące służyć do udokumentowania przebiegu spotkania. Sporządzenie dokumentów zależy od wyłącznej decyzji wskazanych powyżej osób.


11) Ingerencja pracownika Zespołu w przebieg spotkania, spowodowana w szczególności zachowaniem poszczególnych uczestników spotkania, nastąpić może wyłącznie w sytuacji stwierdzenia zagrożenia dobrostanu dziecku, wywiązania się sytuacji konfliktowej lub wykorzystania spotkania z dzieckiem do innego celu, niż osobisty kontakt rodzica z dzieckiem, w celu utrzymania z nim więzi.


12) Spotkanie rodziców biologicznych z dzieckiem powinno służyć podtrzymaniu więzi między nimi, w związku z czym podczas spotkania zaleca się spędzanie czasu na wspólnej rozmowie, zabawie, czytaniu, itp. Pomieszczenie, w którym odbywają się spotkania jest przystosowane do takiej funkcji. Do dyspozycji uczestników spotkania są przybory szkolne (kredki, papier), gry, zabawki i książki. Podczas spotkania możliwe jest przekazywanie prezentów dzieciom i/lub spożycie drobnego posiłku, w porozumieniu z opiekunami zastępczymi.


13) Spotkanie nie może służyć wymianie osobistych opinii i poglądów pomiędzy rodzicami biologicznymi dziecka, a opiekunami zastępczymi dziecka, przedkładaniu dokumentów, dotyczących sytuacji osobistej przez rodziców (dotyczy to w szczególności braku wcześniejszych ustaleń, w tym zakresie), omawianiu aktualnej sytuacji życiowej każdej ze stron, czy komentowaniu toczących się postępowań sądowych lub czynności, podejmowanych przez odpowiednie jednostki.


14) Podczas spotkania dopuszczalne jest robienie zdjęć i nagrywanie filmów przez rodziców biologicznych z udziałem dziecka, jednakże wyłącznie na użytek prywatny. Niedopuszczalne jest utrwalanie innych osób (pracowników i opiekunów zastępczych), jak również innych okoliczności spotkania, niezwiązanych z sytuacją osobistą dziecka.


15) Rodzice biologiczni, przed rozpoczęciem spotkania z dzieckiem, zobowiązują się do oświadczenia na piśmie, iż zapoznali się i zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.