Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje o realizacji w roku 2024 programu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.:„Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Program realizowany będzie między innymi w zakresie:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  2. obszaru B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszaru C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszaru D - likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy a także w warsztatach terapii zajęciowej – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
  5. obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszaru F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia).

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć:

- w przypadku obszaru A – 35 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

- w przypadku obszaru B – 35 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

- w przypadku obszaru C50 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

- w przypadku obszaru D – 75 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 85%. Wysokość dofinansowania wynosi do 144.000,00 zł dla samochodów osobowych "mikrobusy", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio osobowymi, specjalnie przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, do 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych "mikrobusy", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio osobowymi, do 351.500,00 zł dla autobusów.

- w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20 % całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,

- w przepadku obszaru F do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Realizatorem obszarów B, C, D, F – jest samorząd powiatowy, dla obszaru A i E – oddział pomorski PFRON.

Termin składania wniosków przedmiotowych (dla obszarów gdzie realizatorem jest samorząd powiatowy) upływa w dniu 16 lutego 2024 r., a dla wniosków zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E wnioski składa się do do Pomorskiego oddziału PFRON - w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadania PFRON) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58 685-33-20, 684-00-82 w. 128.

Ważne linki