Skład osobowy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2028:

  1. Pani Gabriela Jóskowska - Przewodnicząca, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie,
  2. Pani Justyna Kwidzińska - Sekretarz, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach
  3. Pan Piotr Górecki - Członek, Prezes Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj Trochę Słońca" w Starkowej Hucie
  4. Pani Stefa Czaja - Członek, Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka" w Szklanej
  5. Pan Mariusz Florczyk - Wiceprzewodniczący, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stężycy.

Podstawa prawna:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1172 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy Staroście Kartuskim, Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

Zadania Rady:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocenia ich realizacji,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Kartuskiego pod kątem ich oddziaływania na jakość życia osób niepełnosprawnych.

Organizacja i tryb działania rady:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z pięciu osób. Powoływana jest spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie danego powiatu, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady, wybierane na okres jednego roku.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania. Głosowania są jawne.

Obsługę organizacyjno - techniczną Powiatowej Rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Osoba do kontaktu:

Mariusz Garski - kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Kartuzach:

tel. (58) 685-33-20, 684-00-82 wewn. 117