Ważne:

Posiedzenia składów orzekających odbywają się również poza godzinami pracy urzędu, w tym w wybrane soboty.

 

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy

Przewodniczący zespołu:

Paweł Kowalewski

Sekretarz Zespołu:

Dominika Nowicka

Pracownicy zespołu:

Patrycja Trepczyk - inspektor
Natalia Krampichowska - starszy inspektor
Natalia Peplińska - inspektor
Julia Herman - starszy referent
Ewelina Kurowska - pomoc administracyjna

Lekarze orzecznicy:

 • chirurdzy,
 • specjalista rehabilitacji medycznej,
 • otolaryngolog,
 • specjalista medycyny rodzinnej,
 • pediatrzy,
 • neurolog,
 • psychiatra,
 • okulista,
 • ortopeda,
 • lekarz chorób wewnętrznych,
 • pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy,

Podstawa prawna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach (PZOON) utworzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniu do ulg i uprawnień, a także trybu postępowania przy orzekaniu, składu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołów orzekających i sposobu działania tych zespołów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku.

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Druki wniosków o wydanie:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazania do ulg i uprawnień,
 • legitymacji,

Wnioski do pobrania (PDF) dostępne są tutaj - kliknij

 

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia musi być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku do Zespołu przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się zainteresowany.

Do wniosku należy dołączyć inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Składane do PZOON wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, po określeniu specjalności przewodniczącego składu orzekającego do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka.

O terminie posiedzenia składu orzekającego w celu przeprowadzenia badania stanu zdrowia, osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka powiadamiany jest na piśmie.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Stopnie niepełnosprawności

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki
 • Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ustawa definiuje niezdolność do samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się.
 • Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Cele wydawania orzeczenia o niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej i inne placówki, np. turnusy rehabilitacyjne, zasiłki z pomocy społecznej),
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym, tj. karta parkingowa,
 • prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju,
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów np. ulgi telekomunikacyjne i inne
 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej

Legitymacje osób niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność bądź dokumentującej stopień niepełnosprawności
 • kserokopię ważnego orzeczenia,
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Ważne!

W przypadku składania wniosku o wydanie duplikatu legitymacji, należy wnieść opłatę w wysokości 15 zł na konto bankowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
Nr konta 71 1020 1866 0000 1102 0002 6773
Tytułem opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Imię i nazwisko osoby wpłacającej.

Wniosek do pobrania - kliknij

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - przewodniczący zespołu Małgorzata Kocur-Szymańska -  przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania zespołu w godzinach pracy zespołu.