Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach zobowiązane jest zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Dotyczy to skanów niektórych dokumentów.

Wyłączenia

 • Skany dokumentów nie wytworzonych w urzędzie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Garski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 685 33 20 / 684 00 82 wewn. 117, 118

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Kartuski
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
  ul. Dworcowa 1
  83-300 Kartuzy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 681 03 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Instytucja zlokalizowana jest pod adresem: 83- 300 Kartuzy ul. Mściwoja II 20. W budynku na piętrze znajduje się Księgowość, Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Sekretariat oraz gabinet Dyrektora. Na parterze znajduje się Dział Pomocy Osób Niepełnosprawnych, Dział Organizacyjny oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wejście do budynku z poziomu gruntu znajduje się od frontu budynku. Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo na paterze oraz na piętrze są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, w części budynku – na parterze oraz na piętrze występują schody). W budynku występują bariery pionowe -  schody na piętro oraz schody do dwóch pomieszczeń na parterze oraz do pięciu pomieszczeń na piętrze. Obsługa klienta odbywa się na parterze w strefie wolnej od barier architektonicznych. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na posesji PCPR, w oddzielnym budynku znajduje się sala szkoleniowa. Wejście do sal jest z poziomu gruntu, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dostosowano punkt indywidualnej obsługi klientów PCPR do potrzeb osób niepełnosprawnych z niedosłuchem w pętlę indukcyjną.

Centrum Interwencji Kryzysowej

Instytucja zlokalizowana jest pod adresem: 83-300 Kartuzy ul. Piłsudskiego 4. Wejście do budynku z poziomu gruntu znajduje się z boku budynku. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma korytarz na jednym poziomie). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.