Karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Od 01 lipca 2014 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Najważniejsze zmiany dotyczące nowych zasad wydawania kart parkingowych:

 • 30 listopada 2014 r. tracą ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • nowe karty są wydawane od 1 lipca 2014 r.,
 • organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Co zrobić aby uzyskać kartę parkingową ?

Aby uzyskać kartę parkingową, należy złożyć wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach wraz z załącznikami:

 • oryginał orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej (do wglądu),
 • aktualną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.

Przed dokonaniem opłaty za wydanie karty parkingowej, prosimy o kontakt z pracownikiem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach,  tel. (58) 685 33 20 lub (58) 684 00 82 wew. 5.

Opłaty należy dokonać na konto :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
Nr konta 71 1020 1866 0000 1102 0002 6773
Tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej.
Imię i nazwisko osoby wpłacającej.

Komu przysługuje karta parkingowa od 1 lipca 2014 r.?

 • Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 • Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 • Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wraz ze wskazaniem, określonym w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki w zakresie określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób  niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - karta parkingowa wydawana będzie na podstawie tego orzeczenia.

Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Karta parkingowa dla instytucji

Karta będzie wydawana także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

Aby otrzymać kartę instytucja powinna złożyć wniosek (na obowiązującym druku):

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł,
 • dowód rejestracyjny pojazdu instytucji (do wglądu).

Opłaty należy dokonać na konto :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
Nr konta 71 1020 1866 0000 1102 0002 6773
Tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej.

Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

WAŻNE !!!

Od 1 stycznia 2014 r. osoby nieuprawnione, które posługują się kartą parkingową (np. używają karty wystawionej na osobę zmarłą lub inną osobę) mogą zostać ukarane karą w wysokości 2 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20, tel. (58) 685-33-20, (58) 684-00-82.

Wnioski dostępne są tutaj - kliknij