Dzieci doznają przemocy domowej nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpią i są krzywdzone także wtedy,
gdy są świadkami przemocy dorosłych

 

CZYM JEST PRZEMOC  WOBEC DZIECI?

             To stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania. To również nie wywiązywanie się z opieki, która ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka. Przemoc wobec dzieci przybiera różne formy. Wszystkie mogą być niszczące dla dziecka. Różne formy krzywdzenia dziecka często współwystępują ze sobą.

WAŻNE !!!

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wprowadza nowy element definicji przemocy domowej, który jasno wskazuje, że małoletnie dziecko będące świadkiem przemocy z mocy prawa jest uznawane za osobę doznającą przemocy domowej.

KTO KRZYWDZI DZIECKO?

             Osobami stosującymi przemoc domową często są osoby bliskie dziecku, także rodzice i opiekunowie.

 JAK  ROZPOZNAĆ PRZEMOC?

             By chronić dziecko przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem, konieczna jest umiejętność rozpoznawania symptomów przemocy wobec dzieci. Zauważenie, że dzieje się coś niepokojącego i zareagowanie na to jest warunkiem uzyskania pomocy przez dziecko.

 • Przemoc emocjonalna: powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka; wciąganie w konflikt osób dorosłych; brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, wymagania i oczekiwania wobec dziecka, którym nie jest ono w stanie sprostać.
 • Przemoc seksualna: to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne dzieci odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz do zachowań bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów o treści pornograficznej, podglądanie). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.
 • Zaniedbywanie: to nie zaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna; nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa.
 • Przemoc fizyczna: to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być np. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

I. CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA

            Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka to wybrane informacje na temat warunków, sytuacji, sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjające krzywdzeniu dzieci w danej rodzinie. Analizuje się i ocenia czynniki leżące po stronie samego dziecka, rodziców i rodziny jako całości.

 • CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OSOBĄ DZIECKA:
 • niepełnosprawność fizyczna lub\ i psychiczna,
 • przewlekła choroba,
 • specyficzne zachowania dziecka (np. nadpobudliwość, moczenie nocne, trudności ze spaniem, trudności z jedzeniem etc.),
 • deficyty rozwojowe (np. problemy z nauką),
 • dziecko z poprzedniego związku (np. nieakceptowane przez drugiego partnera),
 • wcześniactwo, pochodzenie z ciąży mnogiej, dzieci bliźniacze,
 • dziecko odseparowane od matki tuż po urodzeniu,
 • dziecko niespełniające oczekiwań rodziców (np. co do płci),
 • dziecko urodzone po śmierci poprzedniego dziecka,

II. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OSOBĄ RODZICA:

 • wczesne lub późne rodzicielstwo,
 • znaczna różnica wieku między matką a ojcem (powyżej 8 lat),
 • niechciana ciąża, krótkie odstępy pomiędzy kolejnymi porodami,
 • poród bez zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka,
 • depresja poporodowa,
 • aktualnie niesatysfakcjonujący związek z partnerem,
 • doświadczanie krzywdzenia w obecnym związku,
 • krzywdzenie w historii poprzednich związków,
 • doświadczanie krzywdzenia w dzieciństwie,
 • upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, zaburzenia osobowości,
 • niepełnosprawność fizyczna,
 • przewlekła choroba,
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków i innych środków psychoaktywnych,
 • prostytuowanie się,

III. CZYNNIKI RYZYKA WYNIKAJĄCE ZE STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA RODZINY:

 • struktura rodziny: rodzina rozbita, wielodzietna, zastępcza, adopcyjna,
 • samotne rodzicielstwo,
 • rodzina niepełna czasowo (np. z powodu wyjazdów rodziców za granicę),
 • posiadanie dzieci z różnych związków,
 • związek nieformalny,
 • małżeństwo mieszane etnicznie,
 • przewlekła choroba lub inwalidztwo w rodzinie,
 • zakłócenia w zakresie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodziny (np. pełnienie przez dzieci ról dorosłych),
 • niekorzystna sytuacja ekonomiczno-bytowa (np. trudne warunki mieszkaniowe np. sanitarne, techniczne, zbyt duża liczba członków rodziny w jednym mieszkaniu, bezrobocie itp.),
 • rodzina wyizolowana społecznie,
 • długotrwałe konflikty w pożyciu małżeńskim,
 • uprzednia karalność, pozostawanie w zainteresowaniu sądu, policji,
 • pobyty w placówkach interwencyjnych.