Pracownicy Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej:

Kierownik działu:

Kierownik - Malwina Kreft

Pracownicy działu:

Maria Sychta - pracownik socjalny
Agnieszka Dawidowska - pedagog
Jadwiga Kostuch - starszy inspektor
Maria Cygert - pedagog

kontakt: (58) 685-33-20 / 684-00-82 wewn. 107 / 108

Do kompetencji działu świadczeń pomocy społecznej należy:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych,
 2. Przygotowanie decyzji dotyczącej wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych,
 3. Przygotowanie umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnych domów dziecka,
 4. Prowadzenie postępowań w sprawie procesu usamodzielnienia,
 5. przygotowanie decyzji dotyczącej wypłaty świadczeń dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą rodzinną i instytucjonalną,
 6. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie opłat od rodziców dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej,
 8. Przygotowanie decyzji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej,
 9. Przygotowanie projektów porozumień w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z poza powiatu kartuskiego umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej na terenie powiatu kartuskiego,
 10. Przygotowanie sprawozdawczości,
 11. Prowadzenie postępowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 12. Planowanie środków na realizacje w/w zadań,
 13. Pomoc uchodźcom.
 14. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej.