Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach zaprasza (osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia) do składania wniosków, w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  Termin składania wniosków upływa w dniu 31.08.2022 r.

Powyższy program umożliwia dofinansowanie w ramach Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, który podzielony został na cztery obszary:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B - likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników w związku z występującym stanem zagrożenia epidemiologicznego zachęcamy do składania wniosków przez system PFRON - SOW  https://sow.pfron.org.pl/logowanie #ZOSTAŃWDOMU (co jest dodatkowo punktowane) lub do kontaktu telefonicznego z pracownikami tutejszego Centrum pod numerem tel. 58/685 33 20, 684 00 82 wew. 127 i 128 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

UWAGA STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że w związku z dalszą realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2022 osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy 2022/2023,  w terminie od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • Nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski poza studiami doktoranckimi,
 • Brak zobowiązań wobec PFRON oraz wobec Realizatora programu.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

 • Opłata za naukę (czesne) – do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia,
 • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia od 1 000,00 zł do 1 500,00 zł ( z możliwością zwiększenia),

W przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym - udział własny wynosi 15% wartości czesnego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników w związku z występującym stanem zagrożenia epidemiologicznego zachęcamy do składania wniosków przez system PFRON - SOW  https://sow.pfron.org.pl/logowanie #ZOSTAŃWDOMU (co jest dodatkowo punktowane) lub do kontaktu telefonicznego z pracownikami tutejszego Centrum pod numerem tel. 58/685 33 20, 684 00 82 wew. 127 i 128 w celu uzyskania szczegółowych informacji.