Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, i przypomina  iż w związku z dalszą realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2021 osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r.:

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW (https://sow.pfron.org.pl/),

Jedyne, czego potrzeba to:
• dostęp do Internetu,
• konto w Systemie SOW,
• Profil Zaufany (bezpłatny) można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu  banków (https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-artykul/lista-bankow-z-mozliwoscia-zalozenia-profilu-zaufanego-poprzez-bankowosc-elektroniczna/) zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube) lub podpis elektroniczny.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • Nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski poza studiami doktoranckimi,
 • Brak zobowiązań wobec PFRON oraz wobec realizatora programu.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

 • Opłata za naukę (czesne) – do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia,
 • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium– do 1.000,00 zł,
 • Dodatek dla pozostałych wnioskodawców - do 1.500,00 zł,
 • Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000,00 zł.

ZWIĘKSZENIE DODATKU NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA:

 • 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu,
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 • 500,00 zł -w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

UDZIAŁ WŁASNY:

 • 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek).

Wnioski przyjmujemy w terminie od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r.

Wnioski można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia lub wrzucając do naszej skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu tutejszego Centrum przy ul. Mściwoja II 20. Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 w.125 i 127 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

241880328 3075110402771712 7469284431788185971 n okplakat aktywny samorząd info wnioski do 10 października 2021 r.