Proces usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

Przepisy: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Osobom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępcza rodzinna i instytucjonalną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej pomoc na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz udziela się pomocy w uzyskaniu: odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia. Zapewnia się też pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

·         3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,

·         roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł.

Pomoc jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przez umieszczeniem w pieczy zastępczej. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia lub o udzielenie pomocy prawnej i psychologicznej składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

·         zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,

·         sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca placówki opiekuńczo – wychowawczej lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia wydatków.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia wydatków.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Wysokość pomocy wynosi 526 zł miesięcznie. Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

1) w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;

2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

2. Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki następuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, w drodze decyzji.

Pomoc na usamodzielnienie przysługuje w następujących wysokościach:

·         w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – 3 470 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,

·         w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą:

·         6 939 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

·         3 470 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

·         nie mniej niż 1 735 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać przyznana w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki. 

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 154 zł

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

·         istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana,

·         osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą,

·         osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia,

·         stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika,

·         osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego zatrudnienia,

·         osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wniosek do pobrania (PDF- 0,35MB) - przyznanie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej         

Świadczenie "Doby start" ( 300+)

Świadczenie dobry start przysługuje osobie usamodzielnianej raz w roku na rozpoczynający rok szkolny do ukończenia przez ną 20. roku życia. Osoby niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.  Osoba usamodzielniana może złożyć wniosek w formie papierowej  w Dziale świadczeń i pomocy instytucjonalnej pokój nr 208 , nr tel. 58 685-33-20 wew. 2. w  terminie  od 1 sierpnia br. do 30 listopada br.  

Wniosek do pobrania (PDF - 0,43MB)

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kartuzy, ul. Mściwoja II 20, Dział Świadczeń

Tel. 58 685 33 20, 684 00 82 w. 108 lub 109, pokój 208, 207