Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, nie niższe niż kwota:

1)     694 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2)     1052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodziny dom dziecka do powyższych świadczeń, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który obecnie wynosi 500 zł.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota    211 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

1.     dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

2.     świadczenie na pokrycie:

1)      niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,

2)      kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

1)     utrzymanie lokalu mieszkalnego;

2)     pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu;

3)     pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Świadczenia i dodatki przyznaje się na wniosek od dnia faktycznego umieszczenia dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Świadczenie "Doby start" ( 300+)

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.        

Rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka może złożyć wniosek w formie papierowej  w Dziale świadczeń i pomocy instytucjonalnej pokój nr 208 , nr tel. 58 685-33-20 wew. 2. w  terminie  od 1 sierpnia br. do 30 listopada br. 

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kartuzy, ul. Mściwoja II 20, Dział Świadczeń

Tel. 58 685 33 20, 684 00 82 w. 108 lub 109

Wymagane dokumenty

  • wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia - pobierz wniosek (PDF - 0,33MB),
  • wniosek o przyznanie świadczenia "Dobry Start" (300+) - pobierz wniosek (PDF - 0,33MB)
  • postanowienie sądu o ustanowieniu dla dziecka rodziny zastępczej lub umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • akt urodzenia dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
  • nr konta bankowego.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji przyznającej świadczenie rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka poprzedzone jest analizą dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji.

Tryb i terminy załatwiania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.