Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42

Piecza zastępcza - Rodziny zastepcze

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Pierwszy etap

Zgłoszenie kandydatów - osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rcdziny zastępczej mogą zgłosic się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu celem uzyskania ogólnych informacji. Następnie kandydaci otrzymują zaproszenie na rozmowę wstępną.

Wstępna rozmowa - odbywa się z pracownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, W trakcie rozmowy pracownik zapoznaje się z kandydatami, informuje o obowiązującej procedurze, o warunkach jakie winni spełnić kandydaci, przedstawia wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć. Pracownicy nakreślają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej oraz uświadamiają problemy dziecka kierowanego do pieczy zastępczej i trudności w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego.

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest:

 1. pisemny wniosek kandydatów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej złożony do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 3. złożenie pisemnego oświadczenIa o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych.
 4. Zapoznanie z procedurą i jej akceptacja.
 5. Złożenie następujących dokumentów:
  • zaświadczenia lekarskie - o stanie zdrowia ogólnego zawierające zapis brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w uzasadnionych przypadkach można wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem,
  • zaświadczęnia o dochodach,
  • akt małżeństwa (wyciąg aktualny),
  • potwierdzenie zameldowania,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • przynajmniej dwie referencje ze środowiska (np. sołtys, ksiądz, sąsiad, pracodawca, w przypadku kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym zaświadczęnię ze szkoły i inne),
  • życiorysy indywidualne kandydatów (historie życia).
 6. Wizyta w domu kandydatów ma na celu bliższe poznanie kandydatów w ich środowisku oraz ustalenie ich warunków bytowych i mieszkaniowych.
 7. Wywiad pedagogiczny z przedstawicielem organizatora pieczy dotyczy :
  • motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzii o utworzeniu rodziny zastępczej,
  • doświadczęnie w opiece nad dziećmi,
  • rozpoznanla predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczękiwań związanych z dzięckiem.
 8. Po przeprowadzeniu wywiadu pedagog sporządza opinię.
 9. Badanie psychologiczne jest to indywidualne spotkanie z kandydatami. Psycholog zatrudniony przez organizatora pieczy zastępczej ptzeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne z kandydatami, które pozwalają określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów oraz ich kompetencje wychowawcze. Po skończonym badaniu zostaje sp orządzona opinia.
 10. Badanie psychiatryczne - zorganizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kwalifikacja do drugiego etapu

Drugi etap

 • Szkolenie kandydatów wg programu ,,Nasze Dzieci" zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • 10-godzinny staż w zawodowej rodzinie zastępczej.
 • Kwalifikacja. Jest ostatnim etapem procedury i obejmuje:
  1. Powołanie komisji kwalifikacyjnej (np. kurator, pedagog, pracownik socjalny, osoby biorące udział w kwalifikacji),
  2. Przeprowadzenię postępowania kwalifikacyjnego (protokół),
  3. Decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów.
 • W przypadku pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej - oczekiwanie na dziecko - dane kandydatów są umieszczone w banku rodzin zastępczych prowadzonego przęz organizatora. Kandydaci oczekują na propozycje otgantzatora.
 • Ustanowienie rodziny przez sąd.
 • Przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka - organizator udzięla szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz przekazuje dokumentację
 • dziecka.
 • Wersja serwisu bogata graficznie
  Wersja serwisu bogata graficznie