Schematom STOP - Informacje o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w roku 2013 r. przystąpiło do konkursu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w ramach jest realizatorem projektu, we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu kartuskiego i Powiatowym Urzędem Pracy w Kartuzach.

Cel projektu - Schematom STOP

Celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Projekt przewiduje wsparcie dla rodzin wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej w ramach czterech modułów:

 1. Moduł prozatrudnieniowy.
 2. Moduł społeczny i integracyjny.
 3. Moduł rodzinny.
 4. Moduł sport i kultura.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Rezultaty projektu - Schematom STOP

Wsparciem objętych będzie 10 rodzin z terenu powiatu kartuskiego wskazanych przez pracowników socjalnych. Szczegółowy zakres pomocy zostanie ustalony po sporządzeniu diagnozy potrzeb. Projekt odpowiada na potrzebę stosowania kompatybilnego systemu wsparcia i pomocy przy wykorzystaniu potencjału dwóch jego filarów, a także na przetestowaniu nowych instrumentów takich jak, rodzinny kontrakt socjalny, rodzinny program zatrudnienia socjalnego oraz integracji społecznej, rodzinne ścieżki zawodowe, które w perspektywie horyzontalnej mogłyby być nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi dla systemu rynku pracy i pomocy społecznej.

Projekt ma charakter innowacyjny, bowiem w ramach przewidzianych działań będzie stosowana koordynacyjna metoda oddziaływania na całą rodzinę zagrożoną wykluczeniem społecznym a nie w stosunku do pojedynczej osoby. Obecnie po stronie pracowników instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej istnieje ogromny potencjał wiedzy o różnorodności instrumentów, ich efektach przy jednoczesnym braku koordynacji współpracy wobec sytuacji rodzin będących w ubóstwie z powodu bezrobocia.

Etapy realizacji projektu - Schematom STOP

Etapy realizacji pilotażu zakładają:

 1. Powołanie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę PKZW i przygotowanie lokalnego programu interdyscyplinarnej współpracy.
 2. Powołanie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej MGI.
 3. Stworzenie i wdrożenie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
 4. Objęcie 10 rodzin wielodzietnych programem aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji.
 5. Utworzenia centrum dla rodzin.

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu Państwa. Na realizację projektu powiat otrzymał kwotę 700.503,00 zł.

 

 • Wersja serwisu bogata graficznie
  Wersja serwisu bogata graficznie