Pracownicy Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej:

Kierownik działu:

Kierownik - Malwina Kreft

Pracownicy socjalni:

Maria Sychta - pracownik socjalny
Malwina Kreft - pracownik socjalny

Pozostali pracownicy działu:

Agnieszka Dawidowska - pedagog
Jadwiga Kostuch - starszy inspektor
Maria Cygert - pedagog

kontakt: (58) 685-33-20 / 684-00-82 wewn. 107 / 108

Do kompetencji działu świadczeń pomocy społecznej należy:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych,
 2. przygotowanie decyzji dotyczącej wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych,
 3. przygotowanie umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnych domów dziecka,
 4. prowadzenie postępowań w sprawie procesu usamodzielnienia,
 5. przygotowanie decyzji dotyczącej wypłaty świadczeń dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą rodzinną i instytucjonalną,
 6. kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 7. prowadzenie postępowań w sprawie opłat od rodziców dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej,
 8. przygotowanie decyzji za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej,
 9. przygotowanie projektów porozumień w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z poza powiatu kartuskiego umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej na terenie powiatu kartuskiego,
 10. przygotowanie sprawozdawczości,
 11. prowadzenie postępowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 12. planowanie środków na realizacje w/w zadań,
 13. pomoc uchodźcom.