Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że rozpoczęto nabór osób do kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Zajęcia grupowe programu rozpoczną się od czerwca 2023 r., i będą trwały przez okres 6 miesięcy (24 sesje, raz w tygodniu po 2 godziny). Sesje grupowe poprzedzone są indywidualnymi spotkaniami z psychologiem Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach poprzez diagnozę i motywację zaproszonej osoby.

Cele ogólne programu:

  • uzupełnienie programem działań edukacyjnych i socjalizacyjnych wiedzy w zakresie istniejących form interwencji prawnej, w tym karnej i administracyjnej, podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy,
  • zdobycie i podniesienie poziomu wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
  • wykształcenie u osób stosujących przemoc społecznie akceptowalnych sposobów radzenia sobie z napięciem, agresją i negatywnymi emocjami,
  • zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego życia w rodzinie,
  • kształtowanie u osób stosujących przemoc, umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być:

  • osoby samodzielnie zgłaszające się do udziału w programie,
  • osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
  • osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty,
  • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje, organizacje.

Zapraszam do współpracy. Wszelkie pytanie proszę kierować do kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach  nr tel. 662 016 626.

Zapraszamy do udziału