Informujemy, że Centrum Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach rozpoczęło rekrutację do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia grupowe programu rozpoczynają się od marca  2023 r.

Cel podstawowy ukierunkowany jest na rozpoznanie oraz zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

  1. Założenia Programu to:
  • rozwój samoświadomości,
  • nabycie umiejętności budowania celów życiowych,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych, emocjonalnych
  • rozwój zachowań prospołecznych,
  • działania przeciwstawiające się agresji oraz innym zagrożeniom.

Adresatami niniejszego programu będą w głównej mierze absolwenci programu korekcyjno-edukacyjnego, osoby stosujące przemoc, które wyrażają gotowość do osobistej pracy psychologiczno-terapeutycznej w obszarze zmiany postaw i zachowań w relacjach z bliskimi oraz osoby, które przeszły innego rodzaju oddziaływania wsparciowe, psychologiczne, terapię uzależnień. Program ma charakter sesji  indywidualnych i grupowych, łącznie 60 godz. Praca z beneficjentem trwa przez dwa weekendy. Nabór będzie poprzedzony spotkaniami indywidualnymi o charakterze informacyjnym oraz diagnozującym.

Zapraszam do współpracy. Wszelkie pytanie proszę kierować do kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach – Anny Kuczkowskiej nr tel. 662 016 626 w godz. od 10:00 do 12:00.

Zapraszamy do udziału